Baner
CONTESTANT #13
Vedika Anwekar
Boost Votes

Boostvotes gold 500 votes for $100
Boostvotes silver 200 votes for $40
Boostvotes bronze 100 votes for $20

Please note this is a one time vote only.
CONTESTANT #13
Vedika Anwekar
595 votes

#1
Madhya Pradesh
269 votes
#2
Bihar
12 votes
#3
Odisha
1 vote
#4
Chhattisgarh
6 votes
#5
Maharashtra
13 votes
#6
5 votes
#7
0 votes
#8
Chhattisgarh
1 vote
#9
Chattisgarh
0 votes
#10
Chhattisgarh
2 votes
#11
Chhattisgarh
1 vote
#12
296 votes
#13
595 votes
Current Pageants
Logo1
February 22 - July 20, 2024
Riyadh, Riyadh Region, Saudi Arabia
Logo
June 13, 2022 - October 16, 2024
Hong Kong S.A.R.
Logo
January 15 - February 28, 2024
Riyadh, Riyadh Region, Saudi Arabia
Logo1
February 23 - 29, 2024
Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia